Menu
Your Cart

Taisyklės

Prekių pirkimo – pardavimo tercija.lt parduotuvėje internete taisyklės

1. Bendrosios nuostatos


1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) nustato bendrąsias naudojimosi tercija.lt parduotuve sąlygas. Taisyklės yra taikomos kai Pirkėjas naršo, renkasi, užsako ir perka tercija.lt parduotuvėje siūlomas prekes ar bet kaip kitaip naudojasi tercija.lt parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

1.2. Pardavėju šiose Taisyklėse yra UAB „Tercija, buveinės adresas: Krokuvos g. 8, 09314 Vilnius, juridinio asmens kodas 122020654, PVM mokėtojo kodas LT220206515;

1.3. Pirkėju šiose taisyklėse yra bet kuris asmuo, perkantis tercija.lt parduotuvėje ar besinaudojantis kitomis tercija.lt parduotuvės paslaugomis. Naudotis tercija.lt parduotuve ir joje pirkti turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka.

1.4. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti www.tercija.lt parduotuvėje.

1.5. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi, ir yra abiems šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia tercija.lt parduotuvėje prekių užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą ir gauna elektroniniu paštu Pardavėjo patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas ir apmokėjimas gautas.

1.6. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą tercija.lt parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis privalo neužsakyti prekių tercija.lt parduotuvėje. Priešingu atveju laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Taisyklėmis.

1.7. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant tercija.lt parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.

1.8. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.9. Pardavėjas, atsižvelgdamas į tercija.lt parduotuvės sistemos techninius pajėgumus, turi teisę riboti registruotų Pirkėjų skaičių.

1.10. Pardavėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi tercija.lt parduotuvės paslaugomis arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas tercija.lt parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti tercija.lt parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui.

1.11. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti www.tercija.lt parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

 
2. Registracija ir asmens duomenų tvarkymas

 
2.1. Pirkėjas, norėdamas naudotis tercija.lt parduotuve ir pirkti joje siūlomas prekes, neprivalo užsiregistruoti tercija.lt parduotuvės sistemoje, tačiau privalo užpildyti užsakymo formą apsipirkimo patvirtinimui. Užsakymo formoje ir registracijos anketoje privalu pateikti šiuos Pirkėjo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, elektroninį paštą, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį, kitus prekių pristatymui ir mokėjimo apdorojimui būtinus duomenis.

2.2. Pirkėjas yra atsakingas, kad užsakymoanketoje pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pirkėjas yra užsiregistravęs tercija.lt parduotuvės sistemoje ir pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas užsakymo formoje arba registracijos anketoje nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.

2.3. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai duomenis keisti, papildyti ar panaikinti savo registraciją. Faugiau informacijos apie Prikėjų teises skaitykite Privatumo politikoje.

2.4. Užsiregistravęs Pirkėjas įgyja teisę prie tercija.lt parduotuvės sistemos prisijungti naudodamas savo pasirinktą el. paštą ir slaptažodį ir įsipareigoja juos saugoti paslaptyje bei neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Pirkėjas yra atsakingas už savo prisijungimo duomenų saugumą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie tercija.lt  parduotuvėje atliekami prisijungus individualiu Pirkėjo el. paštu ir slaptažodžiu. Jei tercija.lt  teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo slaptažodį, jis gali slaptažodį pakeisti užpildęs slaptažodžio keitimo formą ir įvykdės toliau sekančius veiksmus, jei Pirkėjas prarado el. pašto prisijungimus, jis privalo susisiekti su parduotuvės administratoriais el. paštu info@tercija.lt.

Daugiau apie asmens duomenų tvarkyma Privatumo politikoje.


3. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai.


3.1. Prekių kainos tercija.lt  parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais su PVM. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis tercija.lt  parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.

3.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

3.2.1. Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su vienu iš žemiau nurodytų bankų: „Swedbank“, AB; AB SEB bankas, AB Danske bankas, AB DnB NORD bankas, AB bankas SNORAS, AB "Citadele" bankas ar AB Ūkio bankas. Mokant už prekes šiuo būdu, Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į Pardavėjo sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

3.2.2. Apmokėjimas per www.mokėjimai.lt sistemą.

3.3. Pirkėjas už užsakytas prekes įsipareigoja sumokėti nedelsiant, ne vėliau kaip per 2 (dvi) dienas nuo užsakymo pateikimo momento. Tik gavus apmokėjimą už prekes bei jų pristatymą (transportavimą) pradedamas vykdyti užsakymas ir skaičiuojamas prekių pristatymo terminas. Apmokėjimas laikomas atliktu kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje, nurodytoje apmokėjimo instrukcijose. Prekių ir jų pristatymo kainos sąskaitai apmokėti yra paskaičiuotos įskaitant PVM mokestį.

3.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 2 (dvi) dienas nuo užsakymo pateikimo momento ar jegu duomenys nurodyti užsakymo formoje gali būti suklastoti ar netikri.

3.5. Prie tercija.lt parduotuvės prisijungęs Pirkėjas skiltyje „Mano užsakymai“ mato ir gali atsispausdinti užsakymą visų jo pirktų pirkinių. Užsakyme nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir pristatymo mokesčiai.


4. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas.


4.1. Visų www.tercija.lt  parduotuvėje internete parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

4.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad tercija.lt  parduotuvėje internete esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

4.3. Tam tikroms prekių rūšims suteikiama tam tikrą laiką galiojanti prekės gamintojo arba Pardavėjo daiktų kokybės garantija, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose ir su prekėmis pateikiamose garantinėse kortelėse (talonuose).

4.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

4.5. Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų, kiekvienu konkrečiu atveju nukreipdamas Pirkėją į garantinį aptarnavimą suteikiantį centrą.


5. Prekių  pirkimas su montavimo darbais.


5.1. Pirkėjas, pasirinkdamas prekės įsigijimo būdą „Pirkti prekę su montavimo darbais“, patvirtina, kad nori įsigyti prekę kartu su montavimo darbais.

5.2. Kai kurios prekės www.tercija.lt parduotuvėje parduodamos tik su montavimo darbais. Šios prekės yra specifinės, reikalaujančios specialių žinių, norint teisingai ją sumontuoti. Norint užtikrinti sklandų bei Pirkėjo lūkesčius atitinkantį sumontavimą, šiuos darbus siūlome atlikti tik UAB ‚Tercija“ servise, esančiame Krokuvos g. 8, Vilnius. Dėl montavimo kituose miestuose prašome susisiekti su  UAB „Tercija“ atstovu skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis ir adresais.

5.3. Pardavėjas, matydamas, kad Pirkėjas įsigijo specifinę prekę (pvz. automobilio apsaugos sistemą) pasilieka teisę susisiekti su Pirkėju ir išsiaiškinti, ar Pirkėjui, norint užtikrinti pilnavertį sistemos veikimą, nereikia papildomų prekių. Kitu atveju Pirkėjas, įsigydamas prekę su montavimo darbais, patvirtina, kad yra susipažinęs su pilna tos prekės komplektacija. Jeigu Pirkėjui dėl automobilio modelio, specifikos ar kitų sąlygų reikalingos papildomos dalys apie tai jis, įvertinus automobilio būklę, bus informuotas atvykus į UAB „Tercija“ servisą. Pardavėjas už papildomai reikalingas prekes, jų privalomą įsigijimą  – neatsako.

 
6. Apsikeitimas informacija.


6.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu.

6.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia www.tercija.lt  parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis ir adresais.

 
7. Baigiamosios nuostatos.


7.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

7.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

7.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius LR įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

7.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Naršydami tercija.lt tinklapyje sutinkate, jog naudojame slapukus, kurie užtikrina sklandų apsipirkimą. Daugiau informacijos